Dokumendid

Õppekava

Saku Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saku Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.


Saku Gümnaasiumiõppekava üldosas esitatakse:

 • õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted;
 • õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis;
 • üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
 • liikluskasvatuse põhimõtted;
 • 3.koooliastme loovtöö ja 4.kooliastme õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;
 • hindamise korraldus;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;
 • õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;
 • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
 • karjääriteenuste korraldus;
 • õpetaja töö planeerimise põhimõtted;
 • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.

 • Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud: ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete nädalatundide / kursuste jaotust kooliastmeti ja klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.
 • Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.
 • Ainekavades on klassiti / kursuste esitatud õpitulemused ja õppesisu.

Õppekava

Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb neljast osast:

I. osa Põhikooli üldosa

II. osa SG PK ainekavad

III. osa Gümnaasiumiastme üldosa

IV. osa Gümnaasiumiastme ainekavad

 

Saku Gümnaasiumiõppekava üldosas esitatakse:

 • õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted;
 • õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis;
 • üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;
 • liikluskasvatuse põhimõtted;
 • 3.koooliastme loovtöö ja 4.kooliastme õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;
 • hindamise korraldus;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;
 • õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;
 • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;
 • karjääriteenuste korraldus;
 • õpetaja töö planeerimise põhimõtted;
 • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.

 • Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud: ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete nädalatundide / kursuste jaotust kooliastmeti ja klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.
 • Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.
 • Ainekavades on klassiti / kursuste esitatud õpitulemused ja õppesisu.

Õppekava

Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb neljast osast:

I. osa Põhikooli üldosa

II. osa SG PK ainekavad

III. osa Gümnaasiumiastme üldosa

IV. osa Gümnaasiumiastme ainekavad