Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior funktsioonis _google_tag_status_check() (rida 321 / /srv/kooliveeb/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Sulge

Dokumendid

Õppekava


Saku Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saku Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

 

Saku Gümnaasiumiõppekava üldosas esitatakse:

• õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted;

• õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis;

• üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;

• liikluskasvatuse põhimõtted;

• 3.koooliastme loovtöö ja 4.kooliastme õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;

• hindamise korraldus;

• põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;

• õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;

• õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;

• karjääriteenuste korraldus;

• õpetaja töö planeerimise põhimõtted;

• kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.

• Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud: ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete nädalatundide / kursuste jaotust kooliastmeti ja klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.

• Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.

• Ainekavades on klassiti / kursuste esitatud õpitulemused ja õppesisu.

 

Õppekava

 

Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb neljast osast:


I. osa Põhikooli õppekava üldosa
II. osa 1.-3. kooliastme ainekavad
III. osa Gümnaasiumiastme üldosa
IV. osa Gümnaasiumiastme ainekavad

 

 

 

 

 

Saku Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

Saku Gümnaasiumi õppekava on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

 

Saku Gümnaasiumiõppekava üldosas esitatakse:

• õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted;

• õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis;

• üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused;

• liikluskasvatuse põhimõtted;

• 3.koooliastme loovtöö ja 4.kooliastme õpilasuurimuste ning praktiliste tööde korraldamise põhimõtted;

• hindamise korraldus;

• põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus;

• õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus;

• õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted;

• karjääriteenuste korraldus;

• õpetaja töö planeerimise põhimõtted;

• kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

Klassiti esitatud ainekavad on koondatud ainevaldkondade kaupa.

• Ainevaldkondade üldosades on kirjeldatud: ainevaldkonna pädevust, ainevaldkonna õppeainete nädalatundide / kursuste jaotust kooliastmeti ja klassiti, üldpädevuste kujundamist ainevaldkonna õppeainetes, lõimingut teiste valdkonnapädevustega ja ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemist.

• Õppeainete üldosades on kirjeldatud õppe- ja kasvatuseesmärke, õppetegevuse korraldust, füüsilist õpikeskkonda, hindamise aluseid.

• Ainekavades on klassiti / kursuste esitatud õpitulemused ja õppesisu.

 

Õppekava

 

Saku Gümnaasiumi õppekava koosneb neljast osast:


I. osa Põhikooli õppekava üldosa
II. osa 1.-3. kooliastme ainekavad
III. osa Gümnaasiumiastme üldosa
IV. osa Gümnaasiumiastme ainekavad