Deprecated function: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior funktsioonis _google_tag_status_check() (rida 321 / /srv/kooliveeb/sites/all/modules/google_tag/google_tag.module).

Sulge

Koolielu

Tugiteenused


_________Uus info_______________________________

Saku Gümnaasiumi tugispetsialistidega saab tööpäeva jooksul võtta ühendust järgmiste kontaktide kaudu:

 

Kaie Toomet – tugisüsteemi juht. Kontakt: Stuudium, kaie.toomet@saku.edu.ee, Messenger 53426222

Eda Esperk –  sotsiaalpedagoog (algkool). Kontakt: Stuudium, eda.esperk@saku.edu.ee, 53086681

Marju-Riina Laugen –  sotsiaalpedagoog (põhikool). Kontakt: Stuudium, marjuriina.laugen@saku.edu.ee , Messenger, Skype, 58540190

Marko Jääger –  koolipsühholoog (klassid 1-5). Kontakt: Stuudium, marko.jaager@saku.edu.ee, Messenger, 56662690

Elise Lillemägi –  koolipsühholoog (klassid 6-12). Kontakt: Stuudium, elise.lillemagi@saku.edu.ee, Messenger, 53756567

Grete Tammeleht – sotsiaalpedagoog (põhikool). Kontakt: Stuudium, grete.tammeleht@saku.edu.ee, Messenger. (NB! Kontaktid kehtivad kuni 27.03.20)

Kaily Kalde –  eripedagoog (klassid 1-9). Kontaktid: Stuudium, kaily.kalde@saku.edu.ee, Messenger, 53417044

Kairi Zaletajev – logopeed, eesti keele õpiabiõpetaja (klassid 7-9). Kontakt: Stuudium, kairi.zaletajev@saku.edu.ee, Messenger. 

 

Esmane psühholoogiline ja kriisiabi: E.Lillemägi, M.Jääger, K.Toomet, E.Esperk, M-R. Laugen

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine: K.Kalde, K.Zaletajev

 

Väljaspool tööaega  on abiks üleriigilised abitelefonid:

Lasteabitelefon  116 111 –  abivajavatele lastele või nendest teatamiseks
(ka veebivestlus, vt lasteabi.ee; haldab Sotsiaalkindlustusamet)
Kriisitelefon  116 006  – esmase emotsionaalse toe ja abivõimaluste info saamiseks  (haldab Sotsiaalkindlustusamet)

 

NB!

Täpsem info

 

_______________________________________________

Häirekeskuse number on 112

Lasteabi number on 116 111

Kooli tugispetsialistide ülesanne on toetada õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid.

Tugisüsteemi juhi ülesandeks on kooli tugiteenuste koordineerimine ja arendamine; tugispetsialistide meeskonna juhtimine, koostöö korraldamine; võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel, võrgustikutöö korraldamine kooli tasandil; HEV- õpilaste ja nende vajaduste kaardistamine koostöös tugispetsialistide, õpetajate, õppejuhtidega; tugimeetmete rakendamine ja hindamine koostöös õppejuhtidega.  

 

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilaste sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Koolipsühholoogi ülesandeks on õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

 

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabi- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

 

Koolis rakendatavad tugiteenused ja -meetmed:

 • ainealased konsultatsioonid;

 • õpiabitunnid; 

 • individuaalse õppekava rakendamine ühes, mitmes või kõikides õppeainetes;

 • õppimine väiksemas klassis;

 • pikapäevarühm;

 • koduõpe vanema soovil või tervislikel põhjustel;

 • sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, eripedagoogiline nõustamine;

 • logopeedilised  ja eripedagoogilised õpiabitunnid.

 

Kooli tugispetsialistid

Kaie Toomet
Tugisüsteemi juht, haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija
Ruum 326
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: +372 53426222
E-post: kaie.toomet@saku.edu.ee


Eda Esperk
Sotsiaalpedagoog algkoolimajas
Ruum A211
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 672 8700
Mobiil: 5308 6681
E-post: eda.esperk@saku.edu.ee


Marju-Riina Laugen
Sotsiaalpedagoog peamajas
Ruum 318
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 671 8003
Mobiil: 5854 0190
E-post: marjuriina.laugen@saku.edu.ee


Marko Jääger
Koolipsühholoog (klassid 1-5)
Ruum U309. Reedeti algkoolimajas
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
E-post: marko.jaager@saku.edu.ee


Elise Lillemägi
Koolipsühholoog (klassid 6-12)
Ruum 414
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 718 011
E-post: elise.lillemagi@saku.edu.ee


Kaily Kalde
Eripedagoog (klassid 1-12)
Ruum 409U
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
E-post: kaily.kalde@saku.edu.ee

_________Uus info_______________________________

Saku Gümnaasiumi tugispetsialistidega saab tööpäeva jooksul võtta ühendust järgmiste kontaktide kaudu:

 

Kaie Toomet – tugisüsteemi juht. Kontakt: Stuudium, kaie.toomet@saku.edu.ee, Messenger 53426222

Eda Esperk –  sotsiaalpedagoog (algkool). Kontakt: Stuudium, eda.esperk@saku.edu.ee, 53086681

Marju-Riina Laugen –  sotsiaalpedagoog (põhikool). Kontakt: Stuudium, marjuriina.laugen@saku.edu.ee , Messenger, Skype, 58540190

Marko Jääger –  koolipsühholoog (klassid 1-5). Kontakt: Stuudium, marko.jaager@saku.edu.ee, Messenger, 56662690

Elise Lillemägi –  koolipsühholoog (klassid 6-12). Kontakt: Stuudium, elise.lillemagi@saku.edu.ee, Messenger, 53756567

Grete Tammeleht – sotsiaalpedagoog (põhikool). Kontakt: Stuudium, grete.tammeleht@saku.edu.ee, Messenger. (NB! Kontaktid kehtivad kuni 27.03.20)

Kaily Kalde –  eripedagoog (klassid 1-9). Kontaktid: Stuudium, kaily.kalde@saku.edu.ee, Messenger, 53417044

Kairi Zaletajev – logopeed, eesti keele õpiabiõpetaja (klassid 7-9). Kontakt: Stuudium, kairi.zaletajev@saku.edu.ee, Messenger. 

 

Esmane psühholoogiline ja kriisiabi: E.Lillemägi, M.Jääger, K.Toomet, E.Esperk, M-R. Laugen

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine: K.Kalde, K.Zaletajev

 

Väljaspool tööaega  on abiks üleriigilised abitelefonid:

Lasteabitelefon  116 111 –  abivajavatele lastele või nendest teatamiseks
(ka veebivestlus, vt lasteabi.ee; haldab Sotsiaalkindlustusamet)
Kriisitelefon  116 006  – esmase emotsionaalse toe ja abivõimaluste info saamiseks  (haldab Sotsiaalkindlustusamet)

 

NB!

Täpsem info

 

_______________________________________________

Häirekeskuse number on 112

Lasteabi number on 116 111

Kooli tugispetsialistide ülesanne on toetada õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid.

Tugisüsteemi juhi ülesandeks on kooli tugiteenuste koordineerimine ja arendamine; tugispetsialistide meeskonna juhtimine, koostöö korraldamine; võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel, võrgustikutöö korraldamine kooli tasandil; HEV- õpilaste ja nende vajaduste kaardistamine koostöös tugispetsialistide, õpetajate, õppejuhtidega; tugimeetmete rakendamine ja hindamine koostöös õppejuhtidega.  

 

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilaste sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Koolipsühholoogi ülesandeks on õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

 

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabi- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

 

Koolis rakendatavad tugiteenused ja -meetmed:

 • ainealased konsultatsioonid;

 • õpiabitunnid; 

 • individuaalse õppekava rakendamine ühes, mitmes või kõikides õppeainetes;

 • õppimine väiksemas klassis;

 • pikapäevarühm;

 • koduõpe vanema soovil või tervislikel põhjustel;

 • sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline, eripedagoogiline nõustamine;

 • logopeedilised  ja eripedagoogilised õpiabitunnid.

 

Kooli tugispetsialistid

Kaie Toomet
Tugisüsteemi juht, haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija
Ruum 326
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: +372 53426222
E-post: kaie.toomet@saku.edu.ee


Eda Esperk
Sotsiaalpedagoog algkoolimajas
Ruum A211
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 672 8700
Mobiil: 5308 6681
E-post: eda.esperk@saku.edu.ee


Marju-Riina Laugen
Sotsiaalpedagoog peamajas
Ruum 318
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 671 8003
Mobiil: 5854 0190
E-post: marjuriina.laugen@saku.edu.ee


Marko Jääger
Koolipsühholoog (klassid 1-5)
Ruum U309. Reedeti algkoolimajas
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
E-post: marko.jaager@saku.edu.ee


Elise Lillemägi
Koolipsühholoog (klassid 6-12)
Ruum 414
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 718 011
E-post: elise.lillemagi@saku.edu.ee


Kaily Kalde
Eripedagoog (klassid 1-12)
Ruum 409U
Nõustamine tööpäevadel, lapsevanemad eelneval kokkuleppel
E-post: kaily.kalde@saku.edu.ee