Õppetöö korraldus gümnaasiumiosas

Eksamid ja tasemetööd gümnaasiumiosas


Gümnaasiumiastmes toimuvad üleminekueksamid vastavalt õppesuundadele. 

2020/21 õppeaasta 10. ja 11. klassi üleminekueksmaid toimuvad 8. juunil 2021

10.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas füüsika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas vene keel.

11.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas matemaatika, humanitaarsuunas saksa keel ja majandussuunas majandusõpetus. 

Üleminekueksamid toimuvad vastava õppeaasta õppeperioodi lõpus ja hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021 õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mai 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mai 2021. a; 
  • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

 

 

Gümnaasiumiastmes toimuvad üleminekueksamid vastavalt õppesuundadele. 

2020/21 õppeaasta 10. ja 11. klassi üleminekueksmaid toimuvad 8. juunil 2021

10.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas füüsika, humanitaarsuunas inglise keel ja majandussuunas vene keel.

11.klassis on kohustuslik eksam reaalsuunas matemaatika, humanitaarsuunas saksa keel ja majandussuunas majandusõpetus. 

Üleminekueksamid toimuvad vastava õppeaasta õppeperioodi lõpus ja hinnet arvestatakse kooliastmehinde väljapanekul.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021 õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mai 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mai 2021. a; 
  • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.