Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Vastuvõtt Prindi

SAKU VALLAVALITSUS

KORRALDUS


Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu
tingimuste ja korra kinnitamine

Saku

9. jaanuar 2018 nr 12


Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike l punkti 2, põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus-ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" §2 lõike l, Saku Vallavolikogu 16. oktoobri 2014. a määruse nr 14 ,,Saku Gümnaasiumi põhimäärus" § 17 lõike l ning Saku Gümnaasiumi direktori 18. detsembri 2017. a taotluse nr 4-18/17/237-1 alusel.

1. Kinnitada Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (lisatud
korraldusele).

2. Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 28. jaanuari 2014. a korraldus nr 63 ,,Saku
Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine".

3. Korralduse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates
päevast, millal isik haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama
või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 ettenähtud
tähtajal.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Marti Rehemaa

Vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Siiri Raagmets

Vallasekretär