Saku Gümnaasium Prindi
Saku Gümnaasium (1997 - )
18.aprillist 1997. a  tegutseb endine Saku Keskkool ametlikult Saku Gümnaasiumi nime all. Õpilaste arv tõusis 891-ni. 6.jaanuaril 1998 avati algkoolimaja juurdeehitus (arvult neljas), millega saadi juurde 6 klassiruumi ja muidki vajalikke ruume. 1998/99 lammutati vana puust osa, mis oli 1932. a olnud ainsaks kooliruumiks ja alustati viienda juurdeehitusega, mis valmis 1999. a suvel. Saadi juurde avar saal, 4 klassiruumi ja teisigi ruume. Õpilasi oli selleks ajaks 872, õpetajaid 58. Samal suvel lõppes Karli Klaasi tööleping. 1999/2000 õppeaastal töötas direktori kohusetäitjana Heli Veersalu.
15.augustist 2000.a alustas tööd uus direktor  Olavi Otepalu. 2000.a. valiti aastaõpetajaks Mati Polman.
2001/2002 a. oli õpilaste arv tõusnud 921-ni, õpetajaid oli 63-64, lisaks mõned kohakaasluse alusel. Klassikomplekte oli 32. Koolitöö toimus kahes vahetuses, sest suur maja suleti pooleks aastaks (2001a. sept-dets)  põhjalikeks ehitustöödeks ja remontimiseks. 5.-6.klassi õpilased õppisid algkoolimajas õhtuses vahetuses ning 7.-12.klassi õpilased Instituudi hoones.
2002. a jaanuari alguses koliti tagasi uuendatud koolimajja. Ilusas koolimajas oli nüüdsest suurem söökla ning aula, juurde oli ehitatud üks korrus klassiruumide tarbeks. Kool sai 2 korralikku arvutiklassi, korraliku raamatukogu ning tööõpetuse klassid. Õppetöö kõrvalt käis jaanuarist kuni suve lõpuni edasi võimla renoveerimine ja ujula ehitus ning pedagoogide hulgas vilgas õppekavaarendus. Kooli tegevuse tulemuslikkust kontrollis riiklik järelevalve, andes kooli juhtimisele ning õppe- ja kasvatustööle hea hinnangu.
1.septembril 2002. a avati pidulikult uuendatud spordikompleks. Avamisel osalesid rahandusminister Harri Õunapuu ja Harju maavanem Orm Valtson.
2002/2003. õppeaastat iseloomustab peale põhjalike uuenduste suur õpetajate ja õpilaste arvu kasv: õpetajaid oli nüüd 66 ning õpilasi rekordarv - 975. 2003. a oli 2 kuld- ja 3 hõbemedaliga rekordaasta.
20.augustist 2003.a alustas tööd uus direktor  Tõnu Valdma. 2003 a. septembris oli õpilaste arv 993, õpetajaid oli 66.
2004/2005 õppeaasta algas jälle uue direktoriga. Teisele ametiajale valiti taas Karli Klaas. 2004 a. septembris oli õpilaste arv 994, õpetajaid oli 65.
2005/2006 õppeaasta oli jälle rekordiline. 2005 a. septembris oli õpilaste arv 1010, õpetajaid oli 67. 2005.a. aastaõpetajaks valiti Merike Toompärg. 2006. a oli 4 kuld- ja 6 hõbemedaliga rekordaasta. Pikaajaline õppealajuhataja Mati Polman otsustab õppeaasta lõppedes ameti maha panna ja jätkata matemaatikaõpetajana. Kooli raamatukogu tunnistatakse I järgu vääriliseks.
2006 a. septembris oli õpilaste arv 934, õpetajaid oli 65 ja klassikomplekte 35. Augustist 2006 alustas tööd uus õppealajuhataja, kauaaegne meie kooli keemiaõpetaja, Toompärg Merike. Direktoriks on endiselt Karli Klaas. 
2006/2007 õppeaastal medalisaagikus langes aga ka 3 kuldmedalit ei ole paha. Aasta ise oli arvutiaasta. Lõpuks ometi said õpetajad arvuti ka tavaklassi. Kui jätkuks projektoreid ja telereid oleks paradiis. 2007 a. toimus põhikoolis ja gümnaasiumis üleminek elektroonilisele päevikule (ekool) ja ka tunniplaani koostamisel esmase variandi aitab koostada arvuti. 2006 a. sügisel tähistas Saku kool oma 75. aastapäeva, neist 30 aastat on töötatud keskooli / gümnaasiumina (alates 1997 a.-st).
2007/2008 õppeaastal langes õpilaste ja õpetajate arv. Õpilasi oli 888 ja õpetajaid 61, kellest 11 olid vanempedagoogid ning 1 õpetaja-metoodik. Klassikomplekte oli 34. Kooli direktorina jätkas Karli Klaas. Augustist 2007 a. alustas tööd uue õppealajuhatajana algkoolis Piret Sahva ja gümnaasiumis arendusjuhina Piret Limperk. Käesoleva õppeaasta jooksul toimus üleminek e-kooli süsteemile ka algkoolis ja kooli raamatukogu loodi elektronkataloogi põhiseks. 2008 a. lõpetas 1 kuld -ja 3 hõbemedaliga.
2008/2009 õppeaastal alustas õppetööd 853 õpilast ja 64 õpetajat, kellest 10 olid vanempedagoogid ning 1 õpetaja-metoodik. Klassikomplekte oli 35. Direktoriks oli Karli Klaas. 2008.a. aastaõpetajaks valiti Helle Parmas. 16. veebruarist 2009 a. alustas tööd uus kooli direktor Ulvi Läänemets. Õppeaasta jooksul käis tõsine töö kooli uue arengukava koostamisel ja tegemisel. 2008 a. sügisel renoveeriti ja valmis uus kooli staadion. 2009 a. lõpetajatest lõpetas 1 kuld -ja 4 hõbemedaliga. Augustis 2009 a. valmis kooli uus koduleht.
2009/2010 õppeaastal õppis 1.-4.klassini 325 õpilast ja 5.-12.klassini 512 õpilast. Klassikomplekte oli 36.Alustasid õppetööd reaalsuunaga ja praktilise suunaga 10.klassid. Aasta märksõnaks oli isiklik eeskuju. Aasta suurimad tegevused olid humanitaarsuuna õppekavade ettevalmistus ning sisseastumistestide tegemine 7. ja 10.klassidesse. Sõlmiti koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga. Pandi alus õpetajate Heade Kogemuste Konverentsile, kus osalejaks Saku valla haridustöötajad. Kevad rõõmustas meid väga heade riigieksamite tulemustega. Tehti sporti ja isetegevust ning võeti osa olümpiaadidest. Kooli juhtkonna tasandil muudatusi ei olnud. Aasta õpetajaks sai Krista Polman. Põhikooli lõpetas kiitusega 6 õpilast ja gümnaasiumi 6 õpilast hõbemedaliga. Valmis koolimüts.
2010/2011 õppeaastal õppis 1.-4.klassini 365 õpilast ja 5.-12.klassini 495 õpilast. Klassikomplekte oli  37. Alustas õppetööd sisseastumistestide tulemusena üks 7 klass progümnaasiumi klassina ja 10.klassis lisandus humanitaarsuund. Sõlmiti koostööleping Tallinna Ülikooliga. Jätkati Heade Kogemuste Päevaga. osaleti rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ning konkurssidel. XI koolinoorte laulu- ja tantsupeole said osalejateks kõik meie kollektiivid - 6 rahvatantsurühma ja mudilas-, laste- ja neidudekoor. Kooli juhtkond töötas endises koosseisus. Aasta õpetajaks sai algklassiõpetaja Kaire Põld. Põhikooli lõpetas 62 õpilast, neist kiitusega 3 õpilast, gümnaasiumi lõpetas 43 , neist kuldmedaliga  3 noormeest ja hõbemedaliga 2 noormeest. Õppeaasta jooksul koostati kooli uus põhimäärus, kodukord ja õppekava.
2011/2012 õppeaastal õppis 1.-3. klassini 295 õpilast; 4.-6.klassini 228 õpilast; 7.-9. klassini 206 õpilast ja 10.-12.klassini 144 õpilast. Koolis kokku 874 õpilast. Klassikomplekte oli 37. Kool tähistas oktoobris 80.juubelit, toimusid õpilaskonverentsid, aktused, kontsert, näitused, vilistlaste pidu. Juubeliks sai valmis kooli tänumärk (autoriks 12 a klassi õpilane Kristin Reiman), esimeste märkidega autasustati endisi kooli juhtkonna liikmeid ja kauaaegseid õpetajaid. Aasta õpetajaks sai õpetaja Kersti Vissov. Jätkati Heade Kogemuste Päevaga. Oli kaotuste aasta: meie hulgast lahkusid arendusjuht Piret Limperk ja kooliarst Mare Tuhkri. Mais tuli lavale muusikal "Vahva rätsep", peaosas 12 b klassi õpilane Keito Kööp; muusikali tegijate meeskonnas olid muusikaõpetaja Inga Nurme; huvijuht Anton Noor,  Kersti ja Aare Ulmas, Reet Heinat, Eda Piisang. Osales 93 õpilast 4.-12.klassini, etenduse menu oli suur!  Põhikooli lõpetas 75 õpilast, neist 4 kiituskirjaga. Gümnaasiumi lõpetas 56, neist 4 kuldmedaliga ja 2 hõbemedaliga. Uue õppekava järgi õppisid 1., 4., 7. ja 10.klassid. Oli meeskonnatöö aasta.
2012/2013 õppeaastal õppis 1.-3.klassini 309 õpilast; 4.-6.klassini 250 õpilast; 7.-9.klassini 189 õpilast ning gümnaasiumi osas 10.-12.klassini 125 õpilast. Koolis kokku 873 õpilast 38 klassikomplektis. Õpetajaid koolis 72, neist 9 vanemõpetajat ja 2 nooremõpetajat, töötajaid kokku 79. Aasta õpetajaks valiti majandusõpetaja Talvi Järv. Kool sai Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt väljakuulutatud väärtuskasvatuskool 2012 tiitli. Osaleti paljudes projektides, tunnustati Harjumaa koolide turvlise kooli projektis osalemises. Jätkati Heade Kogemuste Päevaga. Õpilased said tunnustatud maakonna olümpiaadidel. Põhikooli lõpetas 59 õpilast, neist   kolm kiituskirjaga. Põhikooli lõpetajatest jätkab meie gümnaasiumis õpinguid 36 õpilast. Gümnaasiumi lõpetas 40 õpilast, neist 3 kuldmedaliga ja 3 hõbemedaliga. Kevadel tuli lavale muusikal "Vigased pruudid 2013", kus osalejaid üle 60 õpilase. Peaosalisteks gümnaasiumi õpilased Elis Loik, Kristin Kõva, Kelli Eilart, Maria Johanna Kollo, Erik Jõesaar, Marthi Lepik, Fred Anton, Priit Kasemaa, Rain Alev, Raimond Ojassalu. Etendus oli taas väga menukas.
Aasta motoks oli: terves kehas terve vaim!
2013/2014 õppeaastal õppis 1.-3.klassini 297 õpilast; 4.-6.klassini 287 õpilast; 7.-9.klassini 204 õpilast ja gümnaasiumi osas 112 õpilast. Koolis kokku alustas 1.septembril 900 õpilast. Aasta õpetajaks valiti klassiõpetaja Reet Videse. Osalesime Harjumaa turvalise kooli projektis ning saime taas teise koha. Korraldasime viiendat aastat Heade Kogemuste Päeva valla haridustöötajatele. Õpilased osalesid paljudel olümpiaadidel ning saavutasid häid tulemusi. Põhikooli lõpetas 61 õpilast, neist kiitusega 3 õpilast ja hinnetega "4-5" - 15 õpilast. Gümnaasiumisse 10.klassi tuli 36 õpilast, kes õpivad kolmes erinevas õppesuunas. Gümnaasiumi lõpetas 32 õpilast, neist üks kuldmedaliga ja 3 hõbemedaliga ning hinnetega "4-5" - 5 õpilast. Viidi läbi taas kodanikupäeva Foorumit ja osaleti EU projektis, tähistati vabariigi aastapäeva ja korraldati moeshow. Aprillis tuli lavale taas muusikal, sel aastal "Sugar ehk džassis ainult tüdrukud", kus peaosi mängisid gümnaasiumi õpilased.Kaasatud oli üle 70 inimese. Kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassili ja huvijuht Anton Noore eestvedamisel kuulutati välja kooli olümpia -aasta, mis lõppeb 18.septembril olümiamängudega.
2014/2015 õppeaastal alustas meie koolis õppetööd 951 õpilast: 1.-3.klassini 328 õpilast; 4.-6.klassini 294 õpilast; 7.-9.klassini 219 õpilast ning gümnaasiumis 110 õpilast, kokku 951 õpilast. Õpetamas oli 72 õpetajat. Aasta Õpetajaks valiti muusikaõpetaja Inga Nurme. Õppeaasta kulges uue õppekava tegemise tähe all. Osaleti paljudes projektides, viidi läbi toredaid üritusi. Lavale tuli neljas muusikal "Elasid kord Arendelle`is...".Lavalt astus läbi üle 60 õpilase.Taustajõududeks oli palju õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid lavastuse kordaminekule kaasa. Koolitöö toimus kitsastes tingimustes, kõik ruumid olid kasutusel klassidena. Sügisel algas uue kooliosa projekteerimine ja kevadel juurdeehitus, mis leevendab koolis aastaid kestnud ruumikitsikuse. Aasta tegevused koolis pidasid silmas Saku Valla hariduselu 145 aastapäeva.Põhikooli lõpetas 60 õpilast, neist 2 kiituskirjaga. Gümnaasiumi lõpetas 43 õpilast, neist 9 kuldmedaliga ja 5 hõbemedaliga.
2015/2016 õppeaastal alustas koolis õppetööd 1019 õpilast: 1.-4.klassini 476 ja 5.-12.klassini 543 õpilast. Klassikomplekte oli põhikooli osas 37. Gümnaasiumis õppis 102 õpilast. Õpetajaid oli 72. Avati uus õppekorpus algklassidele.Uued ruumid sai seal ka kunsti ja keraamika klass ning koolimaja tahahoovi tekkis õuesõppeklass. Aasta haridusjuhi tiitli sai direktor Ulvi Läänemets ja aasta noorsootöötaja tiitli huvijuht Anton Noor. Oli kooli juubeli aasta. Etendati muusikali "Suvitajad", anti välja kooli kokaraamat ja järjekordne õpilaste töödega kooliraamat. Juubelit tähistati 3.juunil piduliku aktuse ja konsterdiga ning vilistlaste peoga. Põhikooli lõpetas 75 õpilast, neist kiitusega 6 õpilast. Gümnaasiumi lõpetajaid oli 29, neist 5 kuldmedaliga ja 2 hõbemedaliga.
2016/2017 õppeaastal alustas koolis õppetööd 1110 õpilast. Klassikomplekte põhikooli osas oli 38. Gümnaasiumis õppis 136 kolmes erinevas õppesuunas. Töötajaid oli 85 (õpetajad ja muud kooli töötajad).Aasta õpetaja tiitli sai klassiõpetaja Kati Kurig. Kevadel etendati muusikali "Romeo ja Julia". Kõik laulukoorid ja rahvatantsurühmad osalesid koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Oktoobris toimus õpetajatele Heade kogemuste konverents, pannes sellega punkti kooli juubeliaastale. Kool osales kahes rahvusvahelises projektis ja õpilased käisid õpilasveatuse raames  esimest korda Jaapanis ning võtsid suvel vastu Jaapani õpilasi. Põhikooli lõpetas 75 õpilast, neist 13 kiituskirjaga. Gümnaasiumi lõpetas 31 õpilast, neist 5 kuldmedaliga ja 4 hõbemedaliga.