Proge Tiigri võistlus Prindi

Võistluse tingimused ning hindamine

 

ProgeTiigri õpilasvõistlusele “Mängumaraton” tuleb esitada enda loodud mäng,

mis aitab

arendada laste ja noorte IKT oskusi ning tõsta teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis

käituda.

 

ÜLDTINGIMUSED

 

 

Võistlustöö peab koosnema kolmest osast (programmeeritud või disainitud mäng,

mängujuhis ja lühivideo), mis on koondatud ühele avalikult kättesaadavale veebilehele.

Võistlusel saavad osaleda alus- ja üldhariduse õppijad vanuses 5-20 eluaastat.

Võistlustöö saab luua individuaalselt või 2-5 liikmelises meeskonnas.


Võistlustöö loomist ja autoreid tutvustav lühivideo maksimaalne pikkus võib olla 2

minutit ja see peab olema üleslaetud Youtube'i või Vimeo veebikeskkonda

märksõnaga „ProgeTiigri võistlus 2017“.
Võistlustöö loomisel peab arvestama autoriõigustega ning viitama kasutatud teiste

autorite teostele, vastasel juhul töö diskvalifitseeritakse.
Võistlustööna valminud tarkvara (nt arvutimäng) puhul on soovitav kasutada

GNU Lesser General Public litsentsi. Võistlustöö on soovitav avaldada

Creative Commons'i litsentside alusel „Autorile viitamine“ või „

Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“. Litsentsiga saab autor

anda teistele loa enda töö kasutamiseks/levitamiseks ning määrata, kuidas

seda teha võib. Litsentsi viite soovitame lisada veebilehele, mis koondab

võistlustöö kõiki kolme osa. Võistlustöö loonud 5-18aastastel autoritel, kes

on kasutanud enda kui autori kohta videomaterjali (lühivideod), peab olema

lapsevanema kirjalik nõusolek video avaldamaks HITSA-ga seotud veebilehtedel.

Lapsevanema kirjalik nõusolek tuleb edastada konkursitöö juhendajale

(nõusoleku näidisvormi leiab siit).
Võistlustöö peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.
Võistlustöö on soovitav siduda kooli loovtöö tegemisega, mis lähtub riiklikust

õppekavast.

TÖÖDE HINDAMINE

Võistlustöid hinnatakse 4-pallilisel skaalal järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

Õppimist toetav - mängu sisu õpetab mõnda programmeerimiskeelt või

programmeeriva mõtlemisega (computational thinking) seotud oskusi või

turvaliselt internetis käituma. Koostöö – võistlustöö koostamisse on

kaasatud erinevaid osapooli (juhendaja, kaasõppijad jt huvigrupid),

kelle panust mängu loomisse tutvustatakse lühivideos.

Mängujuhis – mängujuhises on selgelt välja toodud mängu reeglid ja

vajadusel tehnilised nõuded. IKT kasutamine – võistlustöö koostamiseks on

valitud sobilikud IKT vahendid. Kvaliteet – võistlustöö on kvaliteetne nii sisu,

kujunduse kui ka tehnilise lahenduse poolest.

Lisapunktid: mäng on köitev, uudne ja huvitav.

Võistlustöid hinnatakse viies vanuserühmas:

Alusharidus (lasteaiad) I kooliaste (1.-3.klass)

II kooliaste (4.-6.klass)

III kooliaste (7.-9.klass)

IV kooliaste (10.-12.klass)

Võistlustöid hindab HITSA kokkukutsutud ekspertide koosseis,

kes valib kõikides vanuserühmades välja kuni 20 parimat võistlustööd,

millede autorid ja nende juhendajad on kutsutud finaalüritusele

20. mail 2017 Tallinnas.