Õppetöölt puudumine Prindi
Väljavõte Saku Gümnaasiumi kodukorrast
Kehtestatud 
SG direktori 27.08.2015
käskkirjaga nr 1-1/11
7. PUUDUMINE JA HILINEMINE

7.1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Hilinemine üle 20 minuti loetakse tunnist puudumiseks.

7.2.Õpilasel on lubatud puududa õppetöölt üksnes mõjuvatel põhjustel:
7.2.1.õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
7.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
7.2.3. olulised perekondlikud põhjused;

7.2.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud juhul.

7.3. Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja õppealajuhatajale hiljemalt päev enne ürituse toimumist. Õppealajuhataja annab õpetajatele õppepäeva jooksul üritusest osalevatest õpilastest teada ning tal on õigus mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega. 

7.4. Vanem on kohustatud esitama eelneva vabastusavalduse, juhul kui õpilane puudub kodustel põhjustel rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt. Pikemaajalise puudumise korral on vajalik teatise esitamine.

7.5. Õpilase puudumise põhjusest on vanem või teovõimeline õpilane kohustatud teavitama klassijuhatajat / saatma teate kooli üldmeilile gymnaasium@sakuvald.ee / teatama kooli sekretärile telefonil 6718000 või kirjutama vastava teate stuudiumisse puudumise esimesel päeval. Vanem või teovõimeline õpilane esitab klassijuhatajale tõendi lapse koolist puudumise kestusest hiljemalt teisel päeval pärast puudumise põhjuste äralangemist.

 7.6. Kui vanem või teovõimeline õpilane ei ole esimesel puudumise päeval koolist puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse selgitamiseks e-maili või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal päeval kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.

7.7. Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid arsti, klassijuhataja, õppealajuhataja või vanema kirjalikul loal.

7.8.Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või teovõimelise õpilase või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

7.9.Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral lähtutakse dokumendist „Mõjutusvahendite rakendamise kord põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral”