Õppetegevus Prindi

Saku Gümnaasium orienteerub tugeva üldhariduse andmisele. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel arvestatakse õpilaste huvide ja võimetega. Valikained on põhikooli astmes rakendatud eelkõige põhiaineid toetavatena, gümnaasiumiastmes lähtuvalt õppesuundadest.

 

Õppetöö toimub kõigis kooliastmetes riikliku õppekava järgi.

 

I kooliastmes õpetatakse valikainetena eesti keelt, matemaatikat, informaatikaõpetust, tantsulist liikumist, loodusõpetust ja koorilaulu.

 

II kooliastmes õpetatakse valikainetena eesti keelt, matemaatikat, informaatikaõpetust, tehnoloogiaõpetust, käsitööd ja kodundust, ajalugu ning koorilaulu.

 

III kooliastmes õpetatakse valikainetena matemaatikat, informaatikaõpetust, inglise keelt, karjääriõpetust, ettevõtlusõpetust ja koorilaulu.

7.klassi õpilased sooritavad ka õppeaineid lõimiva loovtöö.

 

Saku Gümnaasiumis on põhikooli astmes A-võõrkeeleks inglise keel, mille õppimist alustatakse kolmandas klassis. B-võõrkeeleks on vene keel, mille õppimist alustatakse kuuendas klassis.

 

IV kooliastmes on 10. , 11. ja 12. klass komplekteeritud lennupõhiselt (st. ilma paralleelklassideta). Kõigis gümnaasiumiastme klassides toimub õppetöö  kolmes  õppesuunas (reaal-, humanitaar- ja majandussuund).


Gümnaasiumiklasside õppeplaanis on kooli poolt igas õppesuunas määratud kohustuslikke kursusi ning õppesuundi kujundavaid valikainete kursusi:

reaalsuunas – matemaatika lai kursus, matemaatika ülesannete praktikum, füüsika, keemia, informaatikaõpetus, tekstiõpetus, uurimistöö alused, inglise keel, joonestamine;

humanitaarsuunas – inglise keel, kirjandus, ajalugu, filosoofia, tekstiõpetus,  matemaatika ülesannete praktikum, uurimistöö alused;

majandussuunas – informaatikaõpetus, tehnoloogiaõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpetus, tekstiõpetus, matemaatika ülesannete praktikum, joonestamine, uurimistöö alused, inglise keel.

 

Õpilastel on võimalik valida erinevate valikainete kursusi, sealhulgas laia matemaatika kurust humanitaar- ja majandussuunas. Gümnaasiumiastme jooksul on õpilasel kohustuslik õppida valikaine kursusi mahus, et kokku oleks läbitud vähemalt 96 kursust.

 

Valikainetena on õpilastel gümnaasiumiastmes võimalik valida majandusõpetuse, saksa keele,  matemaatika ülesannete praktikumi, inglise keele, noortekoori, liiklusõpetuse, riigikaitseõpetuse, filosoofia, kehalise kasvatuse, karjääriõpetuse jt kursusi. Valikainete kursuste valik võib õppeaastati olla erinev.

Õppeaastaks pakutavate valikaineid tutvustav kogumik on õpilastele kättesaadav kooli kodulehel (alates eelmise õppeaasta märtsist).

 

  

31.august 2017