Õpilaste mõjutusvahendite rakendamise kord Prindi

KEHTESTATUD

SG direktori 05.09.2012

kk nr 1-1/23

 

 

 

Mõjutusvahendite rakendamise kord põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral

 

 

1.Puudumised põhikoolis

 

1.1. Põhjuseta puudumisest teavitab klassijuhataja esimesel võimalusel lapsevanemat.

1.2. Kuni 10 põhjuseta puudutud tunni korral teavitab klassijuhataja tugisüsteemide koordinaatorit ning suunab õpilase sotsiaalpedagoogi vastuvõtule.

1.3. Kuni 15 põhjuseta puudutud tunni korral arutatakse õpilase puudumisi õpilase, lapsevanema, klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi ja vajadusel ka õppealajuhataja osavõtul.

1.4. Üle 15 põhjuseta puudutud tunni korral teeb klassijuhataja esildise õpilase käitumise arutamiseks direktsioonis.

1.5. Kui õpilasel on ühes õppeveerandis 15 põhjuseta puudutud tundi, alandatakse tema käitumishinne hindele „mitterahuldav“.

1.6. Kui õpilane on puudunud ühe õppeveerandi jooksul põhjuseta 20% õppetundidest, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

1.7. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

 

 

2.Puudumised gümnaasiumis

 

2.1. 1 – 6 põhjuseta puudutud tunni korral vestleb klassijuhataja õpilasega ja teavitab puudumisest lapsevanemat.

2.2. 7 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga märkus.

2.3. 14 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga noomitus.

2.4. 21 põhjuseta puudutud tunni korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga vali noomitus.

2.5. Esildise õpilase mõjutamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja.

2.6. Kolmekordsele direktori käskkirjaga mõjutamisele õppeaasta jooksul järgneb õpilase kustutamine kooli õpilaste nimekirjast.

2.7. Kui õpilane on puudunud ühe õppeveerandi jooksul põhjuseta 20% õppetundidest, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

2.8. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

 

 

3. Hilinemised

 

3.1. Üle 5 põhjuseta hilinemise korral teavitab klassijuhataja tugisüsteemide koordinaatorit ning õpilane suunatakse vestlusele sotsiaalpedagoogi ja õppealajuhataja juurde. Teade vestlusest edastatakse lapsevanemale klassijuhataja poolt e-maili või e-kooli vahendusel.

3.2. Üle 15 põhjuseta hilinemise korral teeb klassijuhataja või tugisüsteemide koordinaator esildise õpilase, hilinemiste arutamiseks direktsioonis. Üle 15 põhjuseta hilinemise korral avaldatakse õpilasele direktori käskkirjaga noomitus.