Koolikiusamise küsitlus Prindi
14.-25. nov 2011 viisid SG tugisüsteemid läbi kiusamise kohta käiva küsitluse, mille eesmärgiks oli teada saada õpilaste arvamusi, kogemusi ja läbielamisi koolikiusamise osas.
Küsimustele vastas 710 õpilast alates 2. klassist kuni 12. klassini, mis on 81% kogu kooli õpilaste arvust. Õpilased vastasid elektroonilisel teel.
Küsimusele kas sind on koolis kiusatud vastas 57% (405 õpilast) mõnikord; 28% (197) mitte kunagi; 5% (38) rohkem kui kord nädalas; 4% (29) kord nädalas.
Kõige enam kiusatakse läbi narrimise, vastas 67% õpilastest; järgmisena on märgitud löömist, näpistamist ning togimist 39%. 142 õpilast märkis sõimamist ja halvustavate hüüdnimede panekut ehk 29% küsitletutest.
Kõige enam kiusatakse klassis, sinna alla läheb ka vahetund, vastas 53% õpilastest. Kooli ümbruses kiusatakse samuti, märkis 40% vastajatest. Väljaspool kooli toimub kiusamine vastajate arvates 26% ulatuses. 27% vastas, et kiusatakse mujal. Vähem kiusatakse õpilaste arvates internetis (9%) ja tualetis (6%).  
Kiusamisest räägitakse kõige enam vanema(te)le (24%). Samas 18% õpilastest ei usalda kedagi ja ei räägi kellelegi. 16% vastajatest räägib kiusamisest sõbrale. Õpetajale räägitakse 8% ulatuses. 7% õpilastest usaldab mõnda tuttavat või kedagi muud.
Abi saadakse kiusamise puhul 30% ulatuses. Natuke abi saab 21% vastajatest ning abi jääb saamata 20% õpilastest.
Küsimusele, kas sa oled näinud, et koolis kiusatakse kedagi, vastas 60% õpilastest, et mõnikord on ta näinud. 5% ei ole mitte kunagi näinud kiusamist. Kord nädalas nähakse kiusamist 12% ulatuses ja rohkem kui kord nädalas 13% ulatuses.
Kõige enam nähakse kiusamist läbi narrimise. Järgmisena on märgitud löömist, näpistamist ning togimist ning sõimamist ja halvustavate hüüdnimede panekut.
Kõige enam nähakse kiusamist kooli ümbruses (72%), väljaspool kooli (41%). Klassis nähakse 45% ulatuses. Nähtud kiusamise kohta räägitakse kõige enam sõbrale (38%). 37% ulatuses aga ei räägita kellelegi. Õpetajale räägitakse 25% ulatuses.
45% õpilastest vastasid, et ei ole mitte kunagi kiusanud. Mõnikord kiusatakse 42% ulatuses. Kõige enam kiusatakse läbi narrimise ning see toimub klassis (52%), kooli ümruses (41%) ja väljaspool kooli (29%).
Õpilased arvasid, et kiusamise lõpetamise eest vastutab kõige rohkem kiusaja. Vastutuse kiusamise lõpetamise eest võtsid enda kanda 222 õpilast. Väga palju oodatakse õpetajalt (224 vastajat) ja kiusaja vanemate sekkumisest ja vastutusest (178 vastajat). Ka sotsiaalpedagoogi ning psühholoogi abile loodetakse palju, et nad aitaksid lõpetada kiusamist (138 vastajat).
Kokkuvõtteks võib öelda, et koolis on kiusamist palju. Kõige enam kiusatakse läbi narrimise, mida ka nähakse rohkem ning ka tunnistatakse, et ise tehakse verbaalseid märkusi, kus kaasõpilane tunneb ennast väga halvasti. Kõik see toimub klassis, kooli ümbruses ning väljaspool kooli. Kiusamisest räägitakse kõige rohkem sõbrale, usaldatakse samuti vanemaid ja õpetajaid, kuid väga suur osa jääb varju. Abi saadakse 30% ulatuses ning veidi kasu on rääkimisest, 21% ulatuses. Õpilased arvavad, et vastutuse kiusamise lõpetamise eest peab võtma kiusaja. Samuti ollakse nõus, et ise saab ka kiusamise lõpetamist mõjutada.