Tervist kahjustavate ainete küsitlus Prindi

2012/13 õppeaasta teemaks Saku Gümnaasiumis on „Terves kehas, terve vaim”.
Selle raames viidi läbi II ja III veerandil 4.-12. klassi õpilaste seas küsitlus
„Tervist kahjustavatesse ainetesse suhtumine ja tarvitamine SG koolinoorte
seas”. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada õpilaste arvamusi, teadmisi,

kogemusi, suhtumisi tervist kahjustavatesse ainetesse ja nende tarvitamisse.

 

Küsimustele vastas 486 õpilast 4.-12. klassini. Õpilased vastasid elektroonilisel teel.

Küsimused olid jagatud 6 teemaplokki: andmed; üldisi teadmisi/suhtumisi

tervist kahjustavatesse ainetesse; tubakatoodete kasutamine; alkohoolsete

jookide tarvitamine; narkootiliste ainete tarvitamine ning küsiti õpilaste

hinnanguid tervist kahjustavate ainetesse.

Vastanutest 97% (471 õpilast) teab, et suitsud on kahjulikud. Alkoholi kahjuliku

mõju tervisele märkis 405 õpilast. Marihuaana, hašiš on kahjulikud 402

õpilase arvates. Amfetamiini kahjulikkust märkis 414 õpilast, 38 arvas, et on

vähem kahjulik. Energiajoogi kahjulikkust märkis 176 õpilast, vähem kahjulikuks

pidas 295 õpilast ning 9 õpilast arvas, et on tervislik jook. Mokatubaka kahjulikkust

märkis 413 õpilast, 64 õpilase arvates on vähem kahjulik.

Kõige enam saadakse tervist kahjustavate ainete kohta informatsiooni internetist 75%

(366 vastajat), järgmisena vanematelt 71% (345), televisioonist 70% (341), sõpradelt
68% (329), terviseõpetusest koolis 65% (314), kampaaniatest/reklaamidest 52%
(252), ajalehtedest 51% (245) ning mujalt 27% (130).

Tubakatooteid ei ole proovinud 56% (372 õpilast), vähemalt korra elus on proovinud 29%

(142), proovinud 6 ja enam korda 13% (63) ning tarvitanud viimasel kuul iga päev 2% (9
õpilast). Mokatubakat on proovinud vähemalt korra elus 141 õpilast, nendest 51
õpilast on tarvitanud 6 ja enam korda. Tubakatooteid hakati proovima/kasutama kõige

enam 15-16 aastaselt. Tubakatooteid saadakse kõige enam sõbra käest (73%), siis

kellegi teise käest (35%), edasimüüja käest (22%) ning 40 õpilast

ostab poest ise (19%) ja vanemate tagant võtab 14 õpilast (7%). Tubakatooteid on

vastajate arvates küllaltki kerge kätte saada. Kõige enam tarvitatakse tubakatooteid

sõprade seltskonnas ja pidudel.

Tervist kahjustavatest jookidest olid õpilased tarvitanud enim energiajooki (375
õpilast, 94%), järgmisena siidrit (277, 69%), veini/vahuveini/šampust (250,
62%), kangeid jooke (viin, viski jne) 205 õpilast (51%) 486-st ja alkoholi
sisaldavaid kokteile (189, 47%). Alkoholi on proovitud 11.a ja varem 119 õpilast
(24%). Õlut on joonud rohkem kui 1-2 pudelit 81 vastajat  (17%). Siidrit on joonud rohkem

kui 1-2 pudelit 160 vastajat (33%). Kangeid alkohoolseid jooke on tarvitanud rohkem kui
1-2 pudelit 100 õpilast (21%). Purjus on olnud 1-2 korda 54 noort (11%) ja 10
ning enam korda 74 õpilast (15%).

Uimastavaid/narkootilisi aineid on tarvitanud 93 õpilast 486-st (19%). Kõige enam on märgitud

vesipiibu kasutamist (141 õpilast, 79%), järgmisena kanepitooteid (marihuaana/hašiš) 45
õpilast (25%) ning mingit muud narkootilist ainet 36 õpilast (20%).
Liimi/lahustit on proovinud 1 korra 24 õpilast (5%). Kanepitooteid on proovinud
ühe korra 29 õpilast (6%) ja tarvitanud 6 ja enam korda 18 vastajat (4%). Seeni
on proovinud korra 10 õpilast (2%).

Seoses kahjustavate ainete kasutamisega on kõige rohkem olnud õpilastel lahkhelisid ja
riide vanematega (54 õpilast, 40%), sekeldusi politseiga (29 õpilast, 21%),
probleeme õppeedukusega (19 õpilast, 14%), tülisid sõpradega (18 õpilast, 13%).
30 õpilast (6%) vastas, et tal on mõne tervist kahjustava aine suhtes sõltuvus.

Küsitlusest võib järeldada, et Saku Gümnaasiumi õpilased teavad tervist kahjustavatest ainete
mõjust inimese organismile. Kõige enam ollakse kursis tubakatoodete, alkoholi
ning narkootiliste ainete kahjulikkusest. Samas energiajooki ei peeta
kahjulikuks. Küsitletutest pooled ei ole proovinud tubakatooteid. Kõige enam on
need ahvatluseks 15-16 aastastele ning saadakse sõbra käest. Noored tarbivad
enim sõprade seltskonnas ja peol, kuna antud tooteid on küllaltki kerge kätte
saada. 

Kõige populaarsemad on õpilaste seas energiajoogid, sellele järgnevad kerged alkoholid
(siider, vein, vahuvein). Kange alkoholi osakaal on suur, seda on joonud pooled
küsitletutest. Purjus on olnud 10 ning enam korda 74 õpilast (15%).

Narkootilistest ainetest proovitakse/tarvitatakse kõige enam kanepitooteid (marihuaana/hašiš,
25%), mille tõttu on olnud kõige rohkem lahkhelisid ja riide vanematega.

Tervist kahjustavate ainete kohta saadakse informatsiooni internetist, järgmisena
vanematelt, televisioonist, sõpradelt.

Õpilased soovivad teada, kui kahjulikud on tervist kahjustavad ained tegelikult ja mida
nad sisaldavad.