Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Õppeaasta eesmärgid Prindi

 

Kooli väärtuste puu
 
 
Kooli põhiväärtused on:
  • Konkurentsivõimeline ja võimetekohane haridus

Meie kooli väärtuseks on pädevad, õpilaste arengut toetavad pedagoogid, kes tegelevad pidevalt enesetäiendamisega. Õpilastel on võimalus end arendada olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel. Erinevad õpimeetodid ning õppesuunad gümnaasiumis võimaldavad meie kooli lõpetajatel olla konkurentsivõimelised oma haridustee jätkamisel.

  • Meeldiv õpikeskkond

Koolis on meeldiv, koostöövalmis õpetajaskond ning positiivne üksteist arvestav õhkkond. Peetakse lugu huumorist ja viisakast käitumisest.  Meie koolis on avarad ja puhtad ruumid, olemas vajalikud õppe- ja tehnilised vahendid.

  • Tugevad traditsioonid

Meie kooli tugevus tugineb traditsioonidele, mis on kujunenud aastatega ning mida pidevalt kaasajastatakse. Teeme koostööd lastevanemate, õpilaste ning valla kogukonnaga.

  • Vastastikune ausus ja austus

Hindame  oma koolis vastastikust ausat, viisakat ja lugupidavat suhtlemist. Tunnustust avaldatakse tulemusliku ja aktiivse tegevusega silma paistnud õpilastele  ning õpetajatele.

  • Avatus koostöös

Väärtustame koostööd igal tasandil. Ühise koostööna toimuvad koolis erinevad üritused ja ettevõtmised. Koostöös valmivad kooli tegevuste plaanid, õppekava ja kooli dokumendid.

 
Missioon:
Saku Gümnaasiumi missioon on luua õpilastele tingimused kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks, et tagada edaspidine toimetulek elus ning panna alus elukestvaks õppimiseks.
 
Visioon:

Saku Gümnaasium on elutervet ja lugupidavat suhtumist kujundav kool, kus isiksusel on võimalik mitemekülgselt areneda.

 

 

SAKU GÜMNAASIMI 2017-2018 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

 

  • Õpilase areng lähtuvalt iga õpilase individuaalsusest. 
  • Kooli personali koolitamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil.
  • Kooliastmeti koostöö kavandamine ja kolleegilt-kolleegile tagasisidekultuuri loomine uuest õpikäsitusest lähtuvalt.

  • Avatud tundide põhimõtete juurutamine.

  • Kooli sisehindamise üldkokkuvõtte ja arengukava koostamine.

 

 

2017-2018 õppeaasta temaatika lähtub Eesti Vabariik 100.a.