Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Vastuvõtt Prindi
SAKU VALLAVALITSUS
KORRALDUS

 

 

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste
ja korra kinnitamine

 

Saku                                                                                                         28. jaanuar 2014 nr 63

 

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Saku Vallavolikogu 9. detsembri 2010. a määruse nr 29 „Saku Gümnaasiumi põhimäärus” § 16 lõike 1 alusel.

 

1.     Kinnitada Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (lisatud korraldusele).

 

2.     Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 26. veebruari 2013. a korraldus nr 137 „Saku Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine“.

 

3.     Korralduse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses ettenähtud tähtajal või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud tähtajal käesoleva korralduse teatavakstegemisest arvates.

 

4.      Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
 
 
 
Janec Leppik
Vallavanem                                                                                       Karin Tenisson-Alev